Nota sobre el RDL 13/2011, de 16 de setembre, pel que es restableix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.

Pel seu interés els informem que ha estat publicat en el BOE del dia 17 de setembre de 2011 el Real Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel que es restableix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.
El restabliment de l'impost té caràcter temporal ja que es contempla exclusivament pel 2011 y 2012, habent-se de presentar les conseqüents declaracions, respectivament, al 2012 i 2013. D'aquesta manera durant l'any 2012 s'haurà de presentar ja l'impost sobre el patrimoni de l'exercici 2011.
El mínim exempt de la vivenda habitual s'amplia a 300.000 euros.
En el supòsit d'obligació personal, la base imposable es reduirà, en concepte de mínim exempt, en l'import que hagi estat aprovat per la Comunitat Autònoma (a Catalunya aquest import està en 108.200 € actualment).
Si la Comunitat Autònoma no ha regulat cap mínim exempt,  la base imposable es reduirà en 700.000 euros.
Estan obligats a presentar declaració els subjectes passius als que la quota tributària, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus bens o drets, determinat d'acord la normativa reguladora, resulti superior a 2.000.000 euros.

 
   

 

 
   

 

 

 

       
 

Auditec Assessors - auditecassessors.com © 2007 - 2013 all right reserved • [ avís legal ]

 

 

MAG Grup support